Генетика в Украине: доступно о главном

 • Збільшення розміру шрифта
 • Звичайний розмір шрифта
 • Зменшити розмір шрифтаМикитенко Дмитрий Александрович - Публикации

E-mail Печать PDF

 


Подразделы:

- My Publications | Мої публікації

- Patents and copyright certificates | Патенти та авторські свідоцтва

My Monographs | Мої монографії

 1. Микитенко Д. О. Микитенко Д. О. Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз [Монографія]. Mykytenko D. O. The Formation of the phenotype of drug resistance: theory, methodology and prognisis [Monograth].Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз [Монографія]. - Х.: ПП Вишемирський, 2008 - 384 с.
  Mykytenko D. O. The Formation of the phenotype of drug resistance: theory, methodology and prognisis [Monograth]. - Kh.: Vyshemyrsky Pulishers, 2008. - 384 p. [in Ukrainian].

  ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

  Рецензія 1 / Review 1
  Рецензія 2 / Review 2
  Рецензія 3 / Review 3
 2. Микитенко Д. О. Методичні підходи до моніторингу основних компонент соціальної безпеки держави/ В. В. Микитенко , Д. О. Микитенко / Під заг. ред. Л. І. Пінчука. – К.: Видавництво „СалТіс”, 2007. – 89 с.
  Mykytenko D. O. Methodical approaches to the monitoring of the basic components of the state social saferty / V. V. Mykytenko, D. O. Mykytenko. - Kyiv: SalTis, 2007. - 89 p. [in Ukrainian].

  Полный текст

 3. Микитенко Д. О. Медикаментозна стійкість пухлин: науково-методичні засади та умови проведення досліджень/ Д. О. Микитенко/ . – Київ.: Видавництво ФОП „Еліт-Прес”, 2006. – 59 с.
  Mykytenko D. O. Cancer Drug Resistance: scientific-methodical principles and terms of implementation of researches / D. O. Mykytenko. - Kyiv: FOP "Elit Press" , 2006. - 59 p. [in Ukrainian]

  ПОЛНЫЙ ТЕКСТ.
 4. Микитенко Д. О. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я «Профілактика гомоцистеїн-асоційованої патології вагітних і плода» / Д. О. Микитенко, Ю. Б. Гречаніна, О. К. Єфименко, Е. Й. Пацкун, О. О. Полька, Л. Б. Чорна . – Київ: Укрмедпатентінформ, 2009. – Випуск з проблеми «Гігієна навколишнього середовища». – 3 с.

 5. Микитенко Д. О. Бенчмаркінговий процес кількісно-якісного оцінювання розвитку складних систем / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: Монографія. – К.: РВПС НАН України, КНУТД МОН України, В-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – 694 [С. 135-153] с.
 6. Микитенко Д. О. Регенерація системно-універсальних ознак економічного простору держави / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін: Монографія. – К.: РВПС НАН України, КНУТД МОН України, В-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – 694 [С. 617-631] с.
 7. Алимов О. М. Державне управління: методологія соціогенетичної та геоекономічної динаміки / О. М. Алимов, Д. О. Микитенко // Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук. праць – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009. – 320 [С. 4-12] с.
 8. Микитенко Д. О. Прогнозування параметрів соціальної нерівності на засадах використання адаптивної системи показників-індикаторів / Д. О. Микитенко // Соціальна політика в умовах поглиблення соціальної нерівності: Монографія [за заг.ред. Ільчука Л. І., Давидюк О. О., Кривобок Ю. В.]. – Херсон: в-во «ПП Вишемирський В. С.», 2010 – 376 с. – С. 97-112.
 9. Тимченко О. І. Забезпечення здоров’я населення як пріоритет при формуванні заможного суспільства та конкурентоспроможної економіки в державі / О. І. Тимченко, В. В. Єлагін, О. В. Линчак, Д. О. Микитенко, Т. М. Поканевич // Управління розвитком трудового потенціалу України: Монографія [під заг.ред. Г. Г. Савіної]. – Херсон, ХНТУ МОН України, ПП Вишемирський В. С., 2010. – 372 с. – С. 317-346.
 10. Тимченко О. І. Генофонд і здоров’я. Вроджені вади нервової системи: поширеність серед новонароджених, чинники ризику виникнення, профілактика [Монографія] / О. І. Тимченко, О. О. Полька, Д. О. Микитенко, О. В. Линчак, Н. В. Брезіцька, Т. М. Поканєвич. – К., 2011 – 166 с.
 11. Микитенко Д. О. Аналітичні принципи та технології / Д. О. Микитенко / Клінічна біохімія: [підручник] / за заг. ред. Г. Г. Луньової. – К.: Атіка, 2013 – 1156 [114-164] с.

My Publications | Мої публікації

 1. Stepanenko A. Step-wise and punctuated genome evolution drive phenotype changes of tumor cells / A. Stepanenko, S. Andreieva, K. Korets, D. Mykytenko, N. Huleyuk, V. Vassetzky, V. Kavsan // Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. - 2015. - Volume 771, January 2015, Pages 56–69
 2. Микитенко Д. О.. Огляд сучасних методів передімплантаційних генетичних досліджень ембріонів / Д. О. Микитенко, Л. Я. Пилип // Здоровье женщины. Научно-практический журнал – 2014. - № 9 (95). – С. 42-51.
 3. Запорожан В. М. Експресія гену HIF1A у породіль, що страждали на дисфункцію плаценти на тлі залізодефіцитної анемії протягом вагітності / В. М. Запорожан, І. А. Анчева, Д. О. Микитенко // Одеський медичний журнал. – 2014. – Т. 5 (145). – С. 68-72
 4. Запорожан В. М. Генетична детермінація ангіогенезу при формуванні децидуальної тканини у вагітних з залізодефіцитною анемією / В. М. Запорожан, І. А. Анчева, Д. О. Микитенко, В. В. Євдокимова // Вісник ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т.14, Вип. 4(48). – С. 142 – 145.
 5. Тимченко О. І. Генетичні процеси у популяціях: можливості адаптації населення до умов довкілля / О. І. Тимченко, О. В. Процюк, Е. М. Омельченко, О. В. Линчак, Т. М. Поканевич, Д. О. Микитенко, Г. О. Качко, Т. М. Кабанець // Довкілля та здоров’я. – 2014. - №3 (70). – С. – 4-10.
 6. Тимченко О. И. Здоровье и окружающая среда: необходимость и возможность оценки влияния факторов среды обитания на состояние генофонда населения / О. И. Тимченко, В. А. Галаган, О. В. Линчак, Э. М. Омельченко, О. В. Процюк, Д. А. Микитенко, Г. А. Качко, О. П. Коба, О. В. Сизоненко // Гигиена и санитария. - №5. – 2014. – С. 18-25.
 7. Тимченко О. І. Рівень безпліддя в областях за даними моз україни / О. І. Тимченко, Д. О. Микитенко, О. П. Коба, О. В. Линчак // Медичні перспективи. – 2014. – Т. ХІХ, №3. – С. 105-111.
 8. Тымченко О. И. Репродуктивное поведение женщин в Украине / О. И. Тымченко, О. В. Лынчак, О. В. Процюк, Д. А. Микитенко, О. П. Коба, О. В. Сизоненко, Г. А. Качко // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2014. – Т. 13, №3. –С. 146-151
 9. Тимченко О. І. Поширеність факторів ризику серед подружніх пар з безпліддям в Чернівецькій області з плином часу / О. І. Тимченко, О. П. Коба, Д. О. Микитенко [та ін.]// Журнал клінічних та експериментальних клінічних досліджень. – 2014. – 2014. – №2 (3). – С. 346-352.
 10. Mazur P. Disproportion of sex ratio within aneuploid embryos after acgh / P. Mazur, V. Nagornyy, D. Mykytenko, L. Semenyuk, V. Zukin // European Society of Human Reproduction and Embryology. Abstracts ESHRE 2014 (Munich, July, 2014). – P. 33-34 (P-164).
 11. Тимченко О. І. Генетичні процеси у популяціях: можливості адаптації населення до умов довкілля / О. І. Тимченко, О. В. Процюк, Е. М. Омельченко, О. В. Линчак, Т. М. Поканевич, Д. О. Микитенко, Г. О. Качко, Т. М. Кабанець // Довкілля та здоров’я. – 2014. - №3 (70). – С. – 4-10.
 12. Заболотний Д. І. Клініко-діагностична характеристика тяжких порушень слуху у дітей на основі комплексного клінічного та молекулярно-генетичного обстеження / Д. І. Заболотний, А.І. Розкладка, І. А. Бєлякова, Т. Ю. Холоденко, Д. О. Микитенко, В. І. Луценко, Т. П. Лоза, Л. М. Вакуленко, В. П. Гайовий, К. В. Лаврова, К. Є. Нікіфоров // Журнал АМН України. – 2014. – Т. 20, №1. – С. 74-82.
 13. Микитенко Д. А. Оценка явления межхромосомного эффекта у эмбрионов пациентов с хромосомными аномалиями методом полногеномного скрининга / Д. А. Микитенко, Л. Я. Пилип, В. Д. Зукин, К. В. Лаврова // Редкие (орфанные) заболевания и врожденные пороки развития.Севременные возможности диагностики, профилактики, лечения и реабилитации. К 45-летию Медико-генетического центра. – Санкт-Петербург, 2014. – С.340-347.
 14. Микитенко Д. О. Прогноз отримання еуплоїдних ембріонів у програмах ДРТ із застосуванням ПГС / Д. О. Микитенко, К. В. Лаврова, Ю. В. Маслій, В. Д. Зукін // Здоровье женщины. Научно-практический журнал – 2014. - № 4 (90). – С. 164-167
 15. Pylyp L. A Rare Non-Robertsonian Translocation with Chromosome Fusion der(5;15)(q35.3;q10): Segregation Analysis in Male Meiosis and Preimplantation Embryos / L. Pylyp, V. Zukin D. Mykytenko L. Spinenko // Cytogenetic and Genome Research. – 2014. – Vol.142. – P. 161-166.
 16. Микитенко Д. О. Негативні фактори виникнення безпліддя в шлюбі: результати епідеміологічного дослідження населення в деяких областях України /Д. О. Микитенко, О. В. Линчак, О. П. Коба, Г. О. Качко, О. І. Тимченко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. - 2014. - Вип. 27. - с. 156-173.
 17. Stepanenko A. A. Constitutive expression of CHI3L1 oncogene promotes chromosome instability in immortalized 293 cells / / A.A. Stepanenko, S.V. Andreeva, D.A Mikitenko., V.V. Dmitrenko, N. Huleyuk, V.M. Kavsan, Y.S. Vassetzky // Chromosome Instability and aneuploidy in cancer: From mechanisms to Therapeutics. – Madrid, 2013. – P. 112
 18. Микитенко Д. А. Эффективность применения сравнительной геномной гибридизациив преимплантационных исследованиях эмбрионов у пациенток с многократными неудачными попытками ВРТ / Д. А. Микитенко, В. Д. Зукин // Проблемы репродукции. -2013. - №5. – С. 68-70.
 19. Macewicz L. L. Correlation of mutagenesis level with expression of reparative enzyme O6-methylguanine DNA methyltransferase during establishment of cell lines in vitro / L.L. Macewicz, V. O. Kushniruk, A. P. Iatsyshyna, K. V. Kotsarenko, V. V. Lylo, G. R. Akopyan, N. L. Huleuk, D. O. Mykytenko, L. L. Lukash // Biopolymers and Cell. - 2013. - Vol. 29, N6. - 480-486
 20. Masliy Y. Clinical results of aCGH-PGS ART Cycles in Patient with Multiple IVF Failures / Y. Masliy, V. Zukin, D. Mykytenko, I. Sudoma // The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gnecology & Infertility (COGI). Vienna, Austria, October 24-27, 2013. Abstract book. – 2013. – P. 84.
 21. Nagorniy V. Time-Lapse Imaging for selection of euploid embryos with regard to patient age and type of aneuploidy / V. Nagorniy, P. Mazur, D. Mykytenko, L. Semenyuk, V. Zukin // IFFS/ASRM: A Conjoint Meeting of the International federations of fertility societies and the American Society of Reproductive Medicine, Boston, Massachusetts, USA, 2013, Oct 12-17. – S208 (P-211).
 22. Mykytenko D. O. A molecular-cytogenetic analysis of products of conception after aCGH-PGS / D. O. Mykytenko, L. Y. Pylyp, V. D. Zukin // IFFS/ASRM: A Conjoint Meeting of the International federations of fertility societies and the American Society of Reproductive Medicine, Boston, Massachusetts, USA, 2013, Oct 12-17. – S204 (P-195).
 23. Микитенко Д. А. Оценка эффективности применеия сравнительной геномной гибридизации в преимплантационном генетическом скрининге эмбрионов пациентов различных прогностически неблагоприятных групп / Д. А. Микитенко, К. В. Лаврова, В. Д. Зукин // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми мультифакторної патології та порушень метаболізму» та ІІ сесії Євразійської академії метаболічних захворювань, 16-17 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – 188 [С. 97-99] с.
 24. Mazur P. Time-lapse investigation of embryos with different types of aneuploidy / P. Mazur, V. Nagornyy, D. Mykytenko, L. Semenyuk, V. Zukin // Reproductive BioMedicine Online. Abstracts of the 12th International Conference of Preimplantation Genetic Diagnosis, 8-11th May 2013, Istanbul, Turkey. – 2013. – Vol. 26, suppl. 1. – P.S18.
 25. Микитенко Д. А. Клиническая апробация алгоритма лечения бесплодия методами ВРТ с применением aCGH-ПГС / Д. А. Микитенко, В. Д. Зукин // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2013. – №3. – С. 95-98.
 26. Акопян Г. Р. Порівняльний аналіз каріотипу нової лінії клітин людини 4ВL6 в умовах тривалого культивування. Плоїдність хромосомного набору / Г. Р. Акопян, Н. Л. Гуленюк, В. О. Кушнірук, Д. О. Микитенко, А. П. Яцишина, Л. Л. Лукаш // Цитология и генетика. – 2013. – Т. 47, №5. – С. 55-69 - Comparative analysis of the karyotype of new human cell line 4BL at long-term cultivation: Ploidy of the chromosomal set - Akopyan H.R. Huleyuk N.L. Kushniruk V.O. Mykytenko D.O. Iatsyshyna A.P. Lukash L.L. -  T͡Sitologii͡a i genetika 09/2013; 47(5):55-69. DOI: 10.3103/S0095452713050022
 27. Микитенко Д. А. Сравнительный анализ хромосомных аномалий у преимплантационных эмбрионов человека и спонтанных абортусов / Д. А. Микитенко, Л. Я. Пилип, Л. А. Спиненко, К. В. Лаврова, В. Д. Зукин // Проблемы репродукции. – 2013. – Т. 19, №6. – С. 59-64
 28. Микитенко Д. А. Клиническая апробация алгоритма лечения бесплодия методами ВРТ с применением aCGH-ПГС / Д. А. Микитенко, В. Д. Зукин // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2013. – №3. – С. 95-98.
 29. Микитенко Д. О. Оцінювання ролі чоловічого фактора при лікуванні безпліддя у пацієнтів із множинними невдалими спробами використання допоміжних репродуктивних технологій / Д. О. Микитенко, Ю. В. Маслій, К. В. Лаврова //Здоровье женщины. Научно-практических журнал. – 2013. - № 6 (82). – С. 158-160.
 30. Микитенко Д. А. Украина: региональные аспекты генетического груза врожденной и наследственной патологии / Д. А. Микитенко // Сибирский медицинский журнал. – 2013. – №3. – С. 18-23.
 31. Микитенко Д. О. Генетично-обумовлені репродуктивні втрати: економічний аспект / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко, О. В. Линчак // Гігієна населених місць. – 2012. – Вип.60. – С. 342-346
 32. Микитенко Д. О. Генетичний тягар в Українській популяції: репродуктивні втрати / Д. О. Микитенко, Л.Я. Пилип, О. В. Линчак, В. Д. Зукін, Т. М. Поканевич //Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. - 2012. - Вип. 24. - с.472-487.
 33. Semenyuk L. Time-lapse and aCGH, Is There Any Connection between Ploidy and Embryo Cleavage Timing on Early Stages of Embryo Development? / L/ Semenyuk, P. Mazur, D. Mikitenko, V. Nagorny, V. Zukin // PCRS Abstracts. – Fertility and Sterility. – Vol 99, N3, Supp Merch 1. – P. S6.
 34. Микитенко Д. О. Генетичний тягар в українських популяціях: врожденная и наследственная патология / Д. О. Микитенко, О. В. Линчак, О. І. Тимченко //Здоровье женщины: научно-практический журнал. - 2012. - №10 (76). - С. 17-21.
 35. Микитенко Д. О. Генетичний тягар в Українській популяції: репродуктивні втрати / Д. О. Микитенко, Л.Я. Пилип, О. В. Линчак, В. Д. Зукін, Т. м. Поканевич //Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. - 2012. - Вип. 24. - с.472-487.
 36. Mykytenko D. O. Comparison of efficiency of aCGH and FISH PGS in patients with multiple IVF failure / D. O. Mykytenko, V. D. Zukin // The 1st Biomarker meeting in reproductive medicine: Emergence of a new field. The Ovary, Gametes, Embryo and Endometrium (march 30-31 2012). – Valencia, Spain, 2012. – P.P-4.
 37. Микитенко Д. О. Політика збереження генофонду нації – конститутивно-ключова компонента системи національної безпеки України / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Український соціум: освіта – наука – виробництво: Зб.наук.праць. – Київ, МНТУ ім. Ю. Бугая, НДІ Сталого розвитку та природокористування, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2012 – Випуск 1. – 344 [C.210-222] с
 38. Микитенко Д. А. Первый опыт преимплантационной генетической диагностики методом array-CGH / Д. А. Микитенко, В. Д. Зукин // Сборник тезисов российского конгресса с международным участием «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное». – СПб.: «Человек и его здоровье», 2012. – 276 [С. 65-66] с.
 39. Пилип Л. Я. Варианты сегрегации хромосом у мужчин со сбалансированными транслокациями / Л. Я. Пилип, Зукин В. Д., Л. А. Емельяненко, Д. А. Микитенко // Сборник тезисов российского конгресса с международным участием «Молекулярные основы клинической медицины – возможное и реальное». – СПб.: «Человек и его здоровье», 2012. – 276 [С. 219-220] с.
 40. Микитенко Д. О. Генетично обумовлені репродуктивні втрати: медичний та економічний аспекти / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Л. Я. Пилип, В. Д. Зукін// Тези доповідей V з'їзду медичних генетиків України з міжнародною участю «Від класичної генетики до новітніх генетичних технологій» / Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, №2. - С. 240
 41. Тимченко О. І. Генетичні процеси в популяціях та здоров'я населення України / О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Н. В. Брезицька, Е. М. Омельченко, О. О. Полька, Т. М. Поканевич, О. В. Процюк, Д. о. Микитенко // Тези доповідей V з'їзду медичних генетиків України з міжнародною участю / Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, №2. - С. 253
 42. Микитенко Д. О. aCGH: перший досвід доімплантаційної діагностики та кореляція з показниками морфокінетики ембріонів / Д. О. Микитенко, П. С. Мазур, В. Д. Зукін //// Тези доповідей V з'їзду медичних генетиків України з міжнародною участю / Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, №2. - С. 239-240
 43. Пилип Л. Я. Оцінка ризику виявлення хромосомних аномалій у групах чоловіків з безпліддям / Л. Я. Пилип, Д. О. Микитенко, Л. О. Емельяненко, Н. В. Верхогляд, В. Д. Зукін // // Тези доповідей V з'їзду медичних генетиків України з міжнародною участю / Архів клінічної та експериментальної медицини. - 2012. - Т. 21, №2. - С. 247-248
 44. Тимченко О. І. Пристосованість населення України до існування в умовах тиску чинників оточуючого середовища / О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Н. В. Брезіцька, Е. М. Омельченко, О. О. Полька, Т. М. Поканєвич, О. В. Процюк, Ю .В. Бенедичук, Д. О. Микитенко, Г. О. Качко // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з’їзжу гігієністів України (м. Львів, 2-21.09.2012). – С. 470-471.
 45. Микитенко Д. О. Сучасний перебіг генетичних процесів та обсяг генетичного тягаря в українській популяції / Д. О. Микитенко // Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 квітня 2012 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2012 – 92 [C.48-52] с.
 46. Микитенко Д. А. Сравнительная эффективность различных методов преимплантационного генетического скрининга эмбрионов у пациентов с множественными неудачными циклам ВРТ / Д. А. Микитенко, В. Д. Зукин // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми спадкової та мультифакторної патології» (3-4 квітня 2012р, м. Київ). – Київ, 2012. – 122 [C.77-78] с.
 47. Микитенко Д. О. Застосування сучасних методів доімплантаційного генетичного дослідження / Д. О. Микитенко, О. В. Підгорна, О. І. Тимченко // Медичні перспективи. – 2011. – Т.16, №4. – С. 25-34.
  Mykytenko D. O. An application of the modern methods of preimplantation investigation / D. O. Mykytenko, O. V. Pidgorna, O. I. Tymchenko/ Med. Pers. 2011 - XVI, N4, P. 25-34.
 48. Микитенко Д. О. Сучасний перебіг генетичних процесів та обсяг генетичного тягаря в українській популяції / Д. О. Микитенко // Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 квітня 2012 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2012 – 92 [C.48-52] с.
 49. Тимченко О. І. Медико-генетичні виміри та економічно-організаційні регулятори розбудови соціально-спрямованої держави / О. І. Тимченко, Д. О. Микитенко // Український соціум: освіта – наука – виробництво: Зб.наук.праць. – Київ, МНТУ ім. Ю. Бугая, Асоціація ТЕКУ, Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2012 – Випуск 1. – 344 [C.210-222] с
 50. Микитенко Д. О. Нова парадигма доімплантаційної генетичної діагностики / Д. О. Микитенко, В. Д. Зукін, О. В. Підгорна // Здоровье женщины. Научно-практический журнал. – 2011. - №8 (64). – С. 24-32.
  Mykytenko D. O. A NEW PARADIGM OF THE PREIMPLANTATION GENETIC DIAGNOSTICS // D. O. Mykytenko, V. D> Zukin, O. V. Pidgorna // Women's Health. 2011. N 8 (64) P. 24-32 [in Uktainian]

 51. Тимченко О. І. Генетична структура популяції, адаптація та здоров’я населення / О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Е. М. Омельченко, Т. М. Поканевич, О. В. Процюк, Д. О. Микитенко // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених (сьомі марзєєвські читання), 15-16 вересня 2011 р., м.Київ. – К., 2011. – випуск 11. – с. 179-180.
 52. Akopyan H. Prominent transformation of karyotype of human mesenchymal stem cells 4BL6 in long-term culture / H. Akopyan, N. Hulenyuk, V. Kushniruk, D. Mykytenko, A. Iatsyshyna, I. Kovaliv, V. Zukin, L. Lukash / European Human Genetics Conference 2011 (May 28-31, 2011). Abstracts / Eur J Hum Genet. – 2011. – Vol. 19, Supl. 2. – P. 144-145.
 53. Sudoma I. Molecular-genetic and immunological features of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and their correlation with the success of intrauterine administration of autologous PBMCs and intravenous immunoglobulin (IVIG) in patients with multiple unsuccessful ART programs / I. Sudoma, D. Mykytenko, Y Goncharova et al. // J Reprod Immonol. - 2011. - Vol. 90. - P. 183-184. (doi:10.1016/j.jri.2011.06.090).
 54. Зукин В. Д. Синдром репродуктивной хромосомной нестабильности – миф или реальность? / В. Д. Зукин, Л. Я. Пилип, Д. А. Микитенко //Репродуктивные технологии сегодня и завтра. Материалы XXI Международной конференции Российской ассоциации репродукции человека (8-10 сентября 2011 г., Санкт-Петербург). – РАРЧ, 2011 – С. 28.
 55. Микитенко Д. О. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності лікувально-профілактичних заходів (на прикладі медико-генетичної служби) / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: Український вимір: Збірник наукових праць (за матеріалами першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: Український вимір» (14 квітня 2011 р., м.Харків) / Ред. кол.: Карамишев Д.В., Немченко А.С., Котвіцька А.А. та ін. – Х.: Вид – во «Точка», 2011 – 162 [C. 91-101] с.
 56. Подольський В. В. Випадок поєднаної патології синдрому патау та мікроделеції 2q37 як аргумент необхідності відновлення програми генетичного моніторингу / В. В. Подольський, Т. В. Авраменко, Д. О. Микитенко, Н. М. Микитенко, В. Д. Зукін // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Т.73, №3. - С. 122-126.
 57. Микитенко Д. О. Порівняльна геномна гібридизація: новий стандарт діагностики в репродуктивній медицині / Д. О. Микитенко, В. Д. Зукін // Здоровье женщины. – 2010. – №9 (55). – С. 183-187.
  D. O. Mykytenko. Comparative genomic hybridization: a new standard for diagnosis in reproductive medicine / D. O. Mykytenko, V. D. Zukin / Women's Health. 2010. N 9 (55) P. 183-187 [in Uktainian]
 58. Микитенко Д. А. Значение полиморфизмов MTHFR для развития патологии беременных и плода /Д. А. Микитенко, О. И. Тымченко / Ультразвукова перинатальна діагностика. ІV міжнародний конгрес «Спадкові метаболічні захворювання» (29 листопада-1 грудня 2010), м. Харків. - №. 30 (2010). – С. 147-148.
 59. Микитенко Д. О. Генетичні маркери схильності до розвитку акушерської патології та вроджених вад плода / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Журнал Академії медичних наук України. Науково-практична конференція «Генетична і регенеративна медицина: проблеми та перспективи». – 2010. – Т.16, додаток. – С. 121-122.
 60. Mykytenko D. O. NOEY2 gene expression in breast tumor pathogenesis / D. O. Mykytenko // Abstracts of 21st Meeting of the European Association for Cancer Research (EACR 21) (26 - 29 June 2010, Oslo Norway) // European Journal of Cancer Supplements. - 2010. - Vol. 8, N 5. - P. 145. [Abstract # 567].
 61. Sudoma I. Cytokines and hormone receptor gene expression in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of women with multiple implantation failures in ART cycles / I. Sudoma, Y. Kremenska, M. Kremenskoy, D. Mykytenko, Y. Masliy, Y. Goncharova/ Americal Journal of Reproductive Immunology^ 30th Annual Meeting – American Society for Reproductive Immunology. – 2010. – Vol. 63, Suppl. 1. – P. 34 – 35.
 62. Тимченко О. І. Природжена патологія нервової системи: поширеність вад нервової трубки та можливості фолієвої кислоти у профілактиці їх виникнення / О. І. Тимченко, О. В. Линчак, Д. О. Микитенко, О. О. Полька, Т. М. Поканевич // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – Т. 72, № 1. – С.18-24
  Tymchenko O. I. NERVOUS SYSTEM CONGENITAL PATHOLOGY: THE PREVALENCE OF NERVOUS TUBE DEFECTS AND POSSIBILITIES OF FOLIC ACID IN PREVENTION OF ITS DEVELOPMENT / Tymchenko O. I., Lynchak O. V., Mykytenko D. O., Pol’ka O. O., Pokanevych T. M.//Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. - 2010. - Vol. 72, N 1. - P. 18-24. [in Ukrainian]

 63. Микитенко Д. О. Механізм фінансового забезпечення моніторингу та бенчмаркінгового процесу оцінювання України за якістю життя / Д. О. Микитенко, О. Б. Погайдак // Інвестиції: практика та досвід.   – К.: РВПС України НАН України. -  № 2. – 2010. – С 76 – 80.
 64. Микитенко Д. О. Обґрунтування управлінських рішень за результатами моделювання медико-генетичних параметрів розвитку українського соціуму / Д. О. Микитенко // Сучасні проблеми розвитку фінансової сфери України: [зб. матер. наук-прак. конфер. /за заг. ред. д.е.н., проф. М. А. Коваленка ], 18.02.2010, м. Херсон. – Херсон: ХНТУ Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – 310 с. – С. 293 – 296.

 65. Микитенко Д. О. Зв’язок поліморфізмів метилентетрагідрофолатредуктази з патологією вагітних та плоду в Київському регіоні / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко, О. П. Микитенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика, 2009. – Випуск 18, книга 4. – С. 21-31.
  Mykytenko D. O. Association of methylentetrahydrofolate reductase polymorphisms with pathology of pregnant and fetus at the Kyiv region / D. O. Mykytenko, O. I. tymchenko, O. P. Mykytenko // Collection of scientific publications of P.L.Shpik’s NMAAS collaborators, 2009. - Vol. 18, book 4. - P. 21-31. [in Ukrainian]

 66. Микитенко Д. О. Поширеність поліморфізмів гена метилентетрагідрофолатредуктази серед породіль Київського регіону / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Медичні перспективи. – 2009. - Т. XIV, № 3. – С. 100–104.
  Mykytenko D. O. The distribution of methymentetrahydrofolate reductase polymorphisms among women recently confined at the Kyiv region / D. O. Mykytenko, O. I. Tymchenko // Medical Perspectives. – 2009. - Vol. XIV, № 3. – P. 100–104. [in Ukrainian]

 67. Микитенко Д. О. Молекулярні основи виникнення вроджених вад розвитку плоду за умов гіпергомоцистеїнемі / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Гігієна населених місць. Збірник. – Київ: ІГМЕ, 2009. – Випуск 53. – С. 390-395.
  Mykytenko D. O. Molecular basis of congenital Abnormalities Development of the Fetus in the conditions of hyperhomocysteinemia / D. O. Mykytenko, O. I. Tymchenko // Hygiene of populated area. Collection.– Kyiv: IGME, 2009. – Vol. 53. – P. 390-395. [in Ukrainian]

 68. Микитенко Д. А. Полиморфизмы ДНК как основа развития мультифакторной патологии (данные литературы и собственных иследований) / Д. А. Микитенко, О. и. Тымченко // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць. – Випуск 17. – 2009. – С. 202-211.
  Mykytenko D. O. DNA Polymorphisms as a basis for ecogenetic pathology development (literature date and own researches) / D. O. Mykytenko, O. I. Tymchenko // Actual problems of obstetrics and gynecology, clinical immunology and medical genetics. Collected Works.– 2009. – Vol. 17. – P. 202-211. [in Ukrainian]

 69. Микитенко Д. О.  Формування системи медико-генетичного моніторингу та діагностики суспільних трансформацій в Україні / Микитенко Д. О. // Стратегія розвитку України. (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. – 2009. – Вип. 3 С. 255 – 269.

 70. Микитенко Д. О. Формування системи державного контролю та провадження моніторингу вагітних групи ризику [Електронний ресурс] / Д. О. Микитенко / Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2009. – №3. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=50.
 71. Микитенко Д. А. Иммунологические и генетические аспекты внутриматочного введения культуры аутологических мономуклеарных клеток периферической крови у пациентов с множественными неудачами имплантации в программах ВРТ / И. А. Судома, Ю. В. Маслий, Я. А. Гончарова, Ю. В. Кременская, М. А. Кременской, Д. А. Микитенко, В. П. Чернышов, В. А. Черный // Репродуктивные технологии сегодня и завтра. Материалы XIX международной конференции Российской Ассоциации Репродукции Человека (10-12 сентября 2009 г., Иркутск). –М.: РАРЧ, 2009. – С. 35-36.

 72. Микитенко Д. О. Роль гомоцистеїну в розвитку патології вагітних і природжених аномалій плода / Д. О. Микитенко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2009. – Т. 71, № 4. – С. 90–94.
  Mykytenko D. O. Role of the homocysteine in development of pregnant pathlogy and congenital abnormalities of the fetus // Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. - 2009. - Vol. 71, # 4. - P. 90-94.

 73. Микитенко Д.О. Моделювання та реалізація дії механізму формування акушерської патології і вроджених вад розвитку / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // «Україна – Польша – ЄС: сучасний стан та перспективи». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Ополє. – Херсон, ПП Вишемирський В. С., 2009. – С. 262-276.

 74. Микитенко Д.О. Удосконалення системи управління економічною безпекою промислових підприємств / Д. О. Микитенко, С. В. Приходько, О. О. Прохода // «Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Прага. – Херсон, ПП Вишемирський В. С., 2009. – С. 230-246.

 75. Микитенко Д.О. Вплив підвищених концентрацій гомоцистеїну на виникнення патології вагітних та вроджених вад розвитку плоду / Д. О. Микитенко, О. І. Тимченко // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених, Київ, 21-22 травня. – К.:2009. - Випуск 9. - С. 107-110.
  Mykytenko D. O. The influence of increased levels of the homocysteine on development of pregnant pathology and congenital abnormalities of fetus / Mykytenko D. O., Tymchenko O. I. // Actual problems of hygiene and ecological safety of Ukraine. Materials of scientific-practical conference of young scientists, Kyiv, May 21-22 2009. - Kyiv, 2009. - Vol. 9. - P. 107-110.

 76. Микитенко Д.О. Побудова прогнозу критеріальних молекулярно-біологічних характеристик раку молочної залози / Д. О. Микитенко // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2009 – Т. 7, №1. – С. 35-41.
  Mykytenko D. O. Formation of the prognosis of the breast cancer molecular-biological characteristics / Mykytenko D. O.// Ukr. J. Telemed. Med. Telemat. 2009. - Vol. 7, N 1. - P. 35 - 41.

 77. Микитенко Д. О. Побудова інновативної економіки на засадах реалізації концепції проектування і розвитку венчурного капіталу / Юрик Я. І., Микитенко Д. О. // Стратегія розвитку України. (економіка, соціологія, право): Науковий журнал. 2009. – Вип. 1-2. – С. 275-279.
  Mykytenko D. O. Development of innovative economies on principles of realisation of conception of planning and development of ventture capital / Yurik. Y. I., Mykytenko D. O. // Strategy of development of Ukraine (economy, sociology, law): Scientific Journal. 2009. - Vol. 1-2. P. 275-279.

 78. Микитенко Д.О. Добір оптимальної для України моделі поведінки економічної системи // Кузьменко Г. Г., Микитенко Д. О.// Матеріали міжнародної наукової конференції «Розвиток продуктивних сил України: від В. І. Вернадського до сьогодення» м. Київ 20.03.2009 р.- У 3-х частинах/ РВПС України НАНУ. – К.: РВПС України НАНУ, 2009. – Ч. 3 – С. 326 – 329.
  Mykytenko D. O. Selection of optimum for Ukraive model of conduct of economic system / Kuzmenko G. G., Mykytenko D. O. // Metherials of international scientific conference "Development of productive forces of Ukraine", Kyiv, 20.03.2009. - Vol.3. - P. 326-329.

 79. Микитенко Д. О. Зв’язок рівня гомоцистеїну в плазмі крові з прогностичними молекулярно-біологічними маркерами у хворих на рак молочної залози / Д. О. Микитенко, В. Ф. Чехун // Архів клінічної та експериментальної медицини. – 2008. – т.17, №2. – С. 163 - 167.

 80. Лукьянова Н. Ю. Особенности метилирования ДНК и экспрессия молекулярних маркеров в клетках линий А2780 и MCF-7, резистентных к противоопухолевым препаратам / Н. Ю. Лукьянова, Д. А. Микитенко, Н. В. Русецкая, В. Ф. Чехун / Тезисы докладов и сообщений представленные на школу-конференцию для молодых ученых «Методы культивирования клеток» (Санкт-Петербург, 6-10 октября, 2008 г.) // Цитология. – 2008. – Т. 50, № 9. – С. 814.

 81. Chekhun V. F. Dependence of some molecular-biological peculiarities of breast cancer cells on the blood plasma homocysteine level / V.F. Chekhun, D.O. Mykytenko, T.V. Pryzymyrs'ka, N. Lukianova, S.I. Shpyleva, O.V. Yurchenko, L.A. Naleskina, G.I. Kulik / European Journal of Cancer Supplements. - 2008. - Vol.6, N9. - P. 134.

 82. Алимов О. М. Національне господарство: методологія досліджень реалій та перспектив економічного розвитку / Алимов О. М., Микитенко Д. О. // Економіка національного господарства: Збірник наукових праць – К.: РВПС України НАН України, 2008 – С. 99 – 107.
  Alymov O. M. National economy: methodology of researches of realities and prospects of economic development / Alymov O. M., Mykytenko D. O. // National economy: Collection of scientific publication. - Kyiv, RVPS of NAS of Ukraone, 2008. - P. 99 - 107.

 83. Микитенко Д. О. Агрегована оцінка та прогноз критеріальних значень експресії молекулярних маркерів у хворих на рак молочної залози // Шпитальна хірургія. Український науково-практичний журнал. – 2008 . - № 3 – С. 61 – 68.
  Mykytenko D. O. An aggregate estimation and prognosis of criterion values of molecular markers expression in patients with breast cancer // The Hospital Surgery: Sci.-Pract. Journal.- 2008. - N 3. - P. 61-68. [in Ukrainian].

 84. Mykytenko D. O., Chekhun V. F. Prognostication of criterion molecular-biological characteristics of tumor cells // Abstracts on CD-Rom UICC World Cancer Congress , 27-31 August, Geneve, Switzerland [електронний ресурс]. – Geneve: Marathon, 2008. – PUB 201. - (Abstracts on CD-ROM UICC World Cancer Congress). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: 126 MB RAM; Windows 2000/XP or Mac OSX ; Adobe Reader 7.0 ; IE 6.0/FireFox 2.0/Safari 3.0. – Abtracts2View.
 85. Chekhun V. F., Filkowsky J., Meservy J., Ilnytskyy Y., Mykytenko D. O., Tryndyak V, Pogribny I. P., Kovalchuk O. Role of non-mutational mechanisms in cancer cell drug resistance // Proceedings of the 99th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research; 2008 Apr 12-16; San Diego , CA. [ електронний ресурс ] . – Philadelphia (PA): AACR , 2008. – Abstract nr 3211. – (American Association for Cancer Research Annual Meeting 2008; April 12-16, 2008 , San Diego , CA ). - 1 електрон. опт. диск (CD- ROM); 12 см . – Систем. вимоги: 128 MB RAM; Windows 8/2000/XP/Vista. – AACR 2008 Complete Set of Session Audio-Available.
 86. Микитенко В. В., Микитенко Д. О. Верифікація варіативних прогнозів із перевіркою адекватності розроблених модельних рішень за використання експериментального ряду агрегованих показників // Нове в економічній кібернетиці: Збірник наук. статей. / Під заг. ред. Ю. Г. Лисенко / Моделі корпоративного управління. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 2. – С. 95 – 112. [in Ukrainian].
 87. Микитенко Д. О. Геополітична варіативність розвитку української економіки в сучасних умовах / Микитенко В. В., Микитенко Д. О. // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції. Збірник наукових праць. – Херсон, ХТУ, ПП Вишемирський В. С., 2008. – С. 96 – 111.
  Mykytenko D. O. Geopolitical variation of development of Ukrainian economy at modern terms / Mykytenko V. V., Mykytenko D. O. // Problems of socio-economic development of regions in the context of modern processes of internation integration: collection of the scientific publications. - Kherson, 2008. - P. 96 - 111.
 88. Микитенко Д.О. Конститутивно-ключові перешкоди інноваційному зростанню економіки України / Микитенко Д. О., Юрик Я. І. // «Перспективні питання світової науки – 2008» 17 - 25 грудня 2008 р., Софія, Республіка Болгарія. Мат. 4-ої Міжнародної наук.-пр. конференції. – Т. 10. – Економічні науки. – Софія: БялГРАД-БГ ООД, 2008. – с 68 – 72.
  Mykytenko D. O. Constitutive-key obstacles for innovative growth of economy of Ukraine // Mykytenko D. O, Yurik Y. I. // The Perspective Tasks of world science - 2008. 17-25.12.2008. - Sofiya, Republic Bulgaria. - Matherials of IV international scientific-practical conference. - Vol. 10. - Economic sciences. - Sofiya. 2008 - P. 68-72.
 89. Микитенко Д. О. Інтегральна концепція ідентифікації ключових молекулярно-біологічних характеристик пухлинних клітин // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2008. – Вип.17, кн.4. – С.372-384.
  Mykytenko D. O. Integral conception of identification of key molecular-biological characteristics of tumor cells // Collection of scientific publications of P.L.Shpik’s NMAAS collaborators. – Kyiv, 2008. – Vol. 17., book 4. – P. 372 – 384. [in Ukrainian]
  .
 90. Микитенко В. В., Микитенко Д. О. Стратегічні орієнтири ендогенного зростання та умови забезпечення стійкого розвитку держави // Матеріали ХХІІІ міжнар. конфер. „ UKR - POWER 2008 «Комплексне вирішення проблем»”. – Ялта:, 2008. – С. 62 – 70.
  Mykytenko V. V., Mykytenko D. O. Strategic directions of endogenous growth and condition of state steady development providing // Material of XXII internat. conf. "UKR-POWER-2008 - The complex decision of problems". - Yalta, 2008. - P. 62 - 70. [in Ukrainian].
 91. Микитенко Д. А., Лукьянова Н. Ю., Момот В. Я., Диденко Г. В., Чехун В. Ф. О некоторых механизмах формирования лекарственной резистентности in vitro под влиянием гомоцистеина // V съезд онкологов и радиологов СНГ. Материалы съезда 14-16 мая 2008 г., Ташкент. – Ташкент, 2008. – С. 60.
  Mykytenko D. O., Lukyanova N. Yu., Momot V. Ya., Didenko G. V., Chekhun V. F. About some mechanisms of drug resistance phenotype formation in vitro under the influence of homocysteine // V congress of oncologists and radiologists of the CIS. Material of the congress, May 14 - 16 2008, Tashkent. - Tashkent, 2008. - P. 60. [in Russian].
 92. Лукьянова Н. Ю., Микитенко Д. А., Чехун В. Ф. Молекулярно-биологические особенности клеток MCF -7, резистентных к цисплатину и доксорвбицину // V съезд онкологов и радиологов СНГ. Материалы съезда 14-16 мая 2008 г., Ташкент. – Ташкент, 2008. – С. 59.
  Lukyanova N. Yu., Mykytenko D. O., Chkhun V. F. Molecular-biological features of MCF-7 breast cancer cells which are resistant to cisplatin and doxorubicin. - // V congress of oncologists and radiologists of the CIS. Material of the congress, May 14 - 16 2008, Tashkent. - Tashkent, 2008. - P. 59. [in Russian].
 93. Микитенко Д. А. Коррекция эпигенетических нарушений ДНК: новая стратегия противоопухолевой терапии // Сибирский медицинский журнал. – Иркутск, 2008. – Т.76, №1. – С. 9-11.
  Mykytenko D. O. Correction the DNA epigenetic alterations: the new strategy of the anticancer therapy // Siberian medical journal. - 2008. - Vol. 76, N. 1. - P. 9 - 11. [in Russian].
 94. Микитенко Д. О. Визначення структури, змісту та функцій механізму формування лікарської резистентності пухлинних клітин молочної залози // Репродуктивное здоровье женщины. Научно-практический журнал. – 2008. - №2(36). – С. 205-210.
  Mykytenko D. O. Determination of the structure, content and functions of the mechanism of forming of breast cancer cells drug resistance // Reproductive women health. Sci.-pract. journal. – 2008. – N 2 (36). – P. 205 – 210. [in Ukrainian]
  .
 95. Микитенко Д.О., Діденко Г.В., Лук'янова Н.Ю., Момот В.Я., Чехун В.Ф. Вплив гомоцистеїну на окисну модифікацію білків та особливості експресії DNMT 1 в клітинах А2780 та MCF-7 // Тези ІХ Міжнародної конференції „Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології”, 23-24 квітня 2008 р., Київ. – Київ: ІЕПОР, 2008. – С.83.
  Mykytenko D.O., Didenko G. V., Lukyanova N. Yu., Momot V. Ya., Chekhun V.F. Influence of the homocysteine on the oxidative proteins modification and DNMT1 expression features in A2780 and MCF-7 cells // Thesis of the IX internat. conf. "Modern problems of the experimental and clinical oncology" April 23-24, 2008, Kyiv. - Kyiv: IEPOR, 2008. - P. 83. [in Ukrainian].
 96. Микитенко Д. О. Розробка алгоритму прогнозування критеріальних молеклярно-біологічних характеристик пухлинних клітин на основі випереджаючих показників-індикаторів // Укр. ж. телемед. мед. телемат. - 2008г. - т.6. - №.2 - С. 143-153.
  Mykytenko D. O. Formation of the algorithm of prognostication of criterion molecular-biological characteristics of cancer cells based on leading indexes-indicators // Ukr. J. Telemed. Med. Telemat. – 2008. – Vol. 6, N.2. – P. 143 – 153. [in Ukrainian].
 97. Микитенко Д. О., Чехун В. Ф., Лук'янова Н. Ю. Зміни окремих морфологічних властивостей злоякісних клітин під впливом гомоцистеїну // Вісник наукових досліджень. – 2008 р. - № 1(50). – С.74-78.
  Mykytenko D. O., Chkhun V. F., Lukyanova N. Yu. Chenges of some morphological properties of malignant cells under the influence of homocysteine // Bulletin of scientific researches. - 2008. - N.1(50). - P. 74-78. [in Ukrainian].
 98. Болгов М. Ю., Микитенко Д. А., Янчий И. Р., Диденко Ю. А. Оценка эффективности применения медицинской информациoнной системы TherDep в клинике института эндокринологии // Укр. ж. телемед. мед. телемат. - 2008г. - т.5. - №.1 - С. 89-92.
  Bolgov M. Yu., Mykytenko D.O., Yanchiy I. R., Didenko Yu. A. Estimation of the application efficiency of the medidal informative TherDep system at the endocrinological clinic // Ukr. J. Telemed. Med. Telemat. - 2008. - Vol.5, N.1. - P. 89 - 92. [in Russian].
 99. Mykytenko D. O. Molecular-biological features of homocysteine-induce drug resistance / Mykytenko D. O., Lukyanova N.Y., Chekhun V. F. / Abstract book of 18-th European Students’ Conference ‘Promising Medical Scientists Willing to Look Beyond’ (Berlin, 7-11 Oct 2007) // European Journal of Medical Research. – 2007. – Vol 12, Supl. IV - P. 52.

 100. О.В. Шуліга-Недайхлєбова, Н.Ю. Лук'янова, К.О. Галахін, І.І. Смоланка, Д.О. Микитенко, В.Ф. Чехун. Саркоми молочної залози - прогноз хвороби в аспекті множинної медикаментозної стійкості // Онкология. – 2007. – Т.9. - №4. – С.353-356.
  Shuliga-Nedaikhlebova O. V., Lukyanova N. Yu., Galakhin K.O., Smolanka I. I., Mykytenko D. O., Chekhun V. F. Breast sarcomas - disease course prognosis at the aspect of the multiple drug resistance // Oncology. - 2007. - Vol.9, N. 4. - P. 353 - 356. [in Ukrainian].
 101. V.F. Chekhun, D.O. Mykytenko, N.Yu. Lukianova, I.P. Pogribny. Effect of homocysteine on the formation of drug-resistant phenotype of cancer cells // Epigenetics and new therapies in cancer, 9-30 November 2007, Madrid, Spain. – Madrid. – 2007. – P.77.
 102. N.Yu.Lukianova, D.O. Mykytenko, S.I. Shpileva, I.P. Pogribny, V.F. Chekhun. Molecular biologycal patterns of A2780 cells upon formation of anticancer drug resistance // Epigenetics and new therapies in cancer, 9-30 November 2007, Mdrid, Spain. – Madrid. – 2007. – P.74.
 103. Микитенко Д.О., Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф. Вплив гомоцистеїну на формування фенотипу лікарської резистентності злоякісних клітин // Збірник тез 2-го з'їзду Українського товариства клітинної біології 23-26 жовтня 2007 р. – Київ. – 2007. – С.107.
  Mykytenko D. O., Lukyanova N. Yu., Chekhun V. F. Influence of the homocysteine on the formation of the drug resistance phenotype of malignant cells // Matherials of the II-nd congress of the Ukrainian cell biology association, October 23-26, 2007. - Kyiv. - 2007. - P. 107. [in Ukrainian].
 104. D.O. Mykytenko, N.Yu. Lukyanova, V.F. Chekhun. Epigenetic patterns of homocysteine-induced drug resistance // Abstract book of "Conference for young scientists, PhD students and students on molecular biology and genetics, dedicated to 120th anniversary of M.I. Vavilov", 20-22 september 2007, Kyiv – Kyiv. – 2007. – P.179.
 105. Микитенко Д.О., Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф., Лозовська Ю.В. Особливості метилування ДНК та структури хроматину пухлинних клітин з фенотипом гомоцистеїн-індукованої лікарської резистентності // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів "Біологічні дослідження молодих учених в Україні" 20-21 вересня 2007 р. – Київ. – 2007. – C . 54-55.
  Mykytenko D. O., Lukyanova N. Yu., Chekhun V. F., Lozovs'ka Yu. V. DNA methylation and chromatin structure features of tumor cells with the homocysteine-induced drug resistance phenotype // Matherials of the VII AllUkrainian students and PhD-canditates scientific conference "Biological researches of the young scientists at Ukraine" September 20-21, 2007.- Kyiv. - 2007. - P. 54-55. [in Ukrainian].
 106. Лук'янова Н.Ю., Микитенко Д.О., Чехун В.Ф. Біологічна активність магнітокерованого нанокомпозиту з поліакриламідним покриттям як векторної системи доставки препарату. // Наноматеріали в хімії, біології, медицині: автореферати доповідей Всеукраїнської з міжнародною участю конференції молодих учених 15-17 травня 2007 р. м. Київ. – Київ. – 2007. – С.161-162.
  Lukyanova N. Yu., Mykytenko D. O., Chekhun V. F. Biological activity of the polyacrilamice covered magnet-directed nanocomposite as a target drug delivery system // Nanomaterials in the chemisry, biology and medicine: lectures abstracts of the AllUkrainian young scientists' conference with international participation, May 15 - 17, 2007, Kyiv. - Kyiv. - 2007. - P. 161 - 162. [ in Ukrainian ].
 107. Д.О. Микитенко, Н.Ю. Лук'янова, В.Ф.Чехун. Роль епігенетичних порушень у формуванні феномену гомоцистеїн-індукованої лікарської резистентності // Тези VIII конференції молодих онкологів з міжнародною участю „Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології”, 26-27 квітня 2007р., Київ. – Київ. – 2007. – С.53.
  Mykytenko D. O., Lukynova N. Yu., Chekhun V. F. Role of the epigenetic disturbances at the formation of the homocysteine-induced drug resistance phenomenon // Thesis of the VIII young oncologists' conference with international participation 'Current proglems of the experimental and clinical oncology' , April 26-27, Kyiv. - Kyiv. - 2007. - P. 53. [in Ukrainian].
 108. Микитенко В. В., Микитенко Д. О. Впровадження прогресивних технологій та їх технічне забезпечення // Праці  VII міжнар. наук.-прак. конфер. молодих вчених „Управління розвитком соціально-економічних систем”. У 4-х т. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Т. 4. – 2006. – С. 195 – 197.
  Mykytenko V.V., Mykytenko D. O. Applcation of the progressive technologies and their technical support. // Matherials of the VII international sci.-pract. conference oh the young scientists 'Management of the Social-economical systems evolution'. at 4 books.- Donetsk: Donetsk State Univercity, 2006. - Book.4. - P. 195 - 107. [in Ukrainian].
 109. Vasyl Chekhun, Nataly Lukyanova, Dmytro Mykytenko . Molecular profile of MCF-7 cells upon formation of phenotype of drug resistance // Josef Steiner - CNIO Cancer Conference 'Telomeres & Telomerase'. Madrid , November 12-15, 2006 . – 2006. – P.59.
 110. М. Ю. Болгов, Д. А. Микитенко. Проблема формализации текстовых данных в универсальных медицинских информационных системах. // Укр. ж. телемед. мед. телемат. - Донецк, 2006г. - т.43. - №.2 - С. 171-176.
  Bolgov M. Yu., Mykytenko D. O. The problem of formalization of tex data in universal medical information systems // Ukr.J. Telemed. Med. Telemat. - 2006. - Vol. 43, N. 2. - P. 171 - 176. [in Ukrainian].
 111. Калягин А.Н., Микитенко Д.А. Интернет-технологии обучения аускультации сердца. // Инновационные технологии обучения в ИГМУ : материалы учебно-методической конференции / Под ред. И.В. Малова, Ю.А. Горяева. - Иркутск: Иркутский государственный медицинский университет, 2006. – С. 142-144.
  Kalyagin A. N., Mykytenko D. O. Internet-technologies at heart auscultation training // Innovative teaching technologies at Irkutsk State Medical Univercity: materials of the training-methodical conference / edited by I.V. Malov and Yu. A. Goryaev. - Irkutsk: Irkutsk State Meical Unevercity, 2006. - P. 142-144. [in Russian]
 112. В.Ф.Чехун, Д.О. Микитенко, Н.Ю.Лук'янова, І.П.Погрібний. Корекція порушень метилування ДНК як можливий шлях модуляції лікарської резистентності злоякісних клітин. // Укр. Біохім. Журн. – 2006. – 78, №6. – С.5-14.
  Chekhun V. F., Mykytenko D. O., Lukyanova N.Yu., Pogribny I. P. Correction of DNA methylation disturbances as a possible way of malignant cells drug resistance modulation // Ukr. J. Biochem. - 2006. - Vol. 78, N.6. - P. 5-14. [in Ukrainian].
 113. Д.О. Микитенко, Н.Ю. Лук'янова, Т.В. Призимирська, С.І. Шпильова, О.Л. Сєвко, Г.І. Кулик, В.Ф. Чехун. Вплив підвищених концентрацій гомоцистеїну на молекулярний профіль злоякісних клітин та їх чутливість до протипухлинних препаратів // Онкологія: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: „Молекулярні основи і клінічні проблеми резистентності до лікарських засобів”, 2-3 листопада, Київ. – Київ, - 2006. – С.40.
  Mykytenko D. O., Lukyanva N. Yu., Ppyzymyrs'ka T.V., Shpilyova S. I., Sevko O.L., Kulik G. I., Chekhun V. F. Influence of the homocysteine increased concentrations on the molecular profile of malignant cells and thier sensitivity to antineoplastic drugs // Oncology: Materials of the AllUkrainian sci-pract conference with nternational participation 'Molecular basis and clinical problems of the drug resistance' , Nov 2-3. - Kyiv, 2006. - P. 40. [in Ukrainian].
 114. Микитенко Д.О., Лук'янова Н.Ю., Чехун В.Ф. Вплив гомоцистеїну на чутливість пухлинних клітин ліній А2780 та MCF-7 до протипухлинниx препаратів // Матеріали VII всеукраїнської конференції студентів та аспірантів "Біологічні дослідження молодих вчених в Україні", м. Київ, 21-22 вересня 2006р. - м.Київ, 2006 - С.53-54.
  Mykytenko D. O., Lykyanova N. Yu., Chekhun V. F. Influence of the homocysteine on the A2780 and MCF-7 tumor cells sensitivity to anticancer drugs // Materials of the VII AllUkrainian conference of the students and PhD-candidates "Biological researches of the young sciences at Ukraine", Kyiv, Sep 21-22, 2006. - Kyiv, 2006. - P. 53-54. [in Ukrainian].
 115. Микитенко Д. Проблема використання наркотичних препаратів у паліативному лікуванні тяжкохворих // Матеріали I Міжнародного студентського форуму "Наркотична незалежність: суспільство майбутнього ", м.Львів, 4-6 травня 2006 року. - Львів, 2006. - С.21-22.
  Mykytenko D. The problem of use of the narcotic medicines at the paliative treatment of hopeless sicks // Materials of the I International Students Forum "Narcotic Independence: the community of future" , L'viv, May 4-6, 2006. - L'viv, 2006. - P. 21-22. [in Ukrainian].
 116. Микитенко Д.А., Калягин А.Н. Обучающие информационные технологии в медицинском образовании // Український журнал телемедицини та медичної телематики. - 2006. - т.3. - №2. - С.184-189.
  Mykytenko D. O., Kalyagin A. N. Training information technologies in medical education // Ukr. J. Telemed. Med. Telemat. - 2006. - Vol. 3, N 2. - P. 184-189. [in Russian]
 117. Микитенко Д.О. Теоретичні основи оцінки впливу екзогенних РНК на регенерацію периферичних нервів.// Збірка тез 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини" (6-8 квітня 2005 року) - Київ, 2005.
  Mykytenko D. O. Theoretical bases of estimation of exogenous RNA influence on peripheral nerves regeneration // Materials of 59 sci-pract conference of tidents and young scientists of National Medical Univercity with international participation "Actual problems of modern medicine" (April 6-8, 2005). - Kyiv, 2005 [in Ukrainian]
 118. Никула Т.Д. , Микитенко Д.О., Пархоменко О.Г. Навчальна комп'ютерна програма "Аускультація". // Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів та фармацевтів в Україні: матеріали науково-практичної конференції (Харків, 5-6 листопада 2003 року). - Харків, 2003. - 266с.
  Nykula T.D., Mykytenko D. O., Parkhomenko O. G. Training computer program "Auscultation" // The Problems of medical and pharmaceutical education and the ways of increase of quality of doctors and pharmaceuticals training: materials of sci-pract conference (Kharkiv, Nov 5-6, 2003). - Kharkiv, 2003 - 266 p. [in Ukrainian
 119. Доктор мед. наук, проф. Никула Т.Д., Микитенко Д.О., Пархоменко О.Г. Застосування комп'ютерних технологій для створення навчальних програм з використанням графічної та звукової інформації. // Тези доповідей конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині" (БІС-2002), листопад 2002 року, м. Одеса. - Одеса, 2002. - 4
  Nykula T.D., Mykytenko D. O., Parkhomenko O. G. The use of computer technologies for development of training programs using graphic and soung information // Materials of conference "Biophisical standarts and information technologies in medicine" (BIS-2002), Nov 2002, Odessa. - Odessa, 2002. - 44 p. [in Ukrainian].
 120. Микитенко Д.О., Лось К.В. Реактивні властивості нервової системи серця за умов гіпергравітації. // Тези 57 Наукової медичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини", 17-20 вересня 2002 року. - Київ, 2002. - 161с.
  Mykytenko D. O., Los' K. V. Reactive properties of heart nervous system in case of hyper-gravitation // Materials of 57 sci-pract conference of tidents and young scientists of National Medical Univercity with international participation "Actual problems of modern medicine" (Sep. 17-20, 2002). - Kyiv, 161 p. [in Ukrainian].
 121. Микитенко Д.О., Пархоменко О.Г. Застосування FLASH-технологій для створення навчальних програм з використанням графічної та звукової інформації на прикладі аускультації тонів серця у нормі та патології. / /"Системний аналіз та інформаційні технології". Тези доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених , 1 - 3 липня 2002, м. Київ. - Киів, "Політехніка", 2002. - 120с.
  Mykytenko D. O., Parkhomenko O.G. THe use of FLASH-technologies for development of training programs using graphic and soung information on an example of heart tones in health and diseases // "System analysis and information technologies". The thesis of participants of IV International sci-pract conference of students, PhD-candidates and young scientists, July 1-3 2002, Kyiv. - Kyiv, "Polytechnika", 120 p. [in Ukrainian].
 122. Микитенко Д.А., Лось К.В.Реактивные свойства нервной системы сердца в условиях гипергравитации. // IV Международная молодежная научно-практическая конференция "Человек и космос", 5 -7 июня 2002, г. Днепропетровск.
  Mykytenko D. O., Los' K. V. Reactive properties of heart nervous system in case of hyper-gravitation // IV International youth sci-pact conference "The Man and the Space" , June 5-7, 2002., Dnepropetrovsk. [in Russian].
 123. Микитенко Д.О., Пархоменко О.Г. Вимоги до програмно-апаратного комплексу для створення навчальних програм з використанням графічної та звукової інформації. // IV Науково-практична конференція „Актуальні проблеми експериментальної медицини” (до 40-річчя НДЛЦ), 27-28 травня 2002, м.Киїів, - 81 с. - с 75.
  Mykytenko D. O., Parkhomenko O. G. The requirements to program-instrument complex for development of training programs using the graphic and soung information// IV Sci-pact conference 'Actual problems of experimental medicine' devoted to 40 years anniversary of SRLS NMU, May 27-28, 2002, Kyiv. - P. 75 [in Ukrainian].
 124. Микитенко Д.О., Лось К.В.
  Реактивні властивості інтрамуральної нервової системи серця при впливах на деякі органи. // Тези 56 Наукової медичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю (частина 2). 17 - 20 квітня 2001. - Київ, 2001. - 140с.
  Mykytenko D. O. Los' K. V. Reactive properties of heart nervous system under the infleunces on some organs // Thesis of 56 Sci medical conference of students and young scientists of National Medical Univercity with intermational participation (part 2). - April 17-20 , 2001. - Kyiv 2001 - 140p. [in Ukrainian].

  Patents and copyright certificates | Патенти та авторські свідоцтва

 1. Пат. 77483 Україна, МПК A61B 10/00 G01N 33/48 Спосіб прогнозування ризику переходу клінічно ізольованого синдрому у розсіяний склероз / Сепехрі Нур Сепіде, О. А. Мяловицька, Д. О. Микитенко // заявник та власник патенту / Сепехрі Нур Сепіде, О. А. Мяловицька, Д. О. Микитенко (Україна) – № u 201211293; заявл. 01.10.2012; опубл. 11.02.2013, бюл. № 3.

 2. Пат (на винахід – на 20 років). 92957 Україна, МПК A61B 10/00, G01N 33/48 Спосіб прогнозування інвазивного та метастатичного потенціалу раку молочної залози / Микитенко Д. О. // заявник та власник патенту Микитенко Д. О.(Україна) – № А 200901031; заявл. 09.02.2009; опубл. 27.12.2010, бюл. № 24.

  Patent 92957 UA, IPC A 61 B 10/00, G 01 N 33/48. The method of prognostication of invasive and metastatical  potential of breast cancer / Mykytenko D. O.// Declarant and owner: Mykytenko D. O., Ukraine) - N А 200901031, declared on 09.02.2009, publ. on 27.12.2010, Bulletin N24. [in Ukrainian].

 3. А. С. Комп’ютерна программа “MainStreaM.For.IC v.6.3”. А.С. 34032 / Бауліна Т. В., Микитенко Д. О., Демешок О. О. – заявл. 02.06.2010 року № 34532. – Опубліковано «Офіційний бюлетень авторське право та суміжні права», 2010. - № 20 – 380 с.
  Copyright certificate: Computer Software “MainStreaM.For.IC v.6.3”. Copyright certificate 34032 / Baulina T. V., Mykytenko D. O., Demeshok O. O. - declared on 02.06.2010 року № 34532. - Publ. Official bulletin of copyrights, 2010. - № 20 – 380 p.
 4. Пат України на 20 р. 87948 Україна, МПК G 01 N 33/53 Спосіб прогнозування чутливості раку молочної залози гормональних препаратів та сполук платини / Микитенко Д. О., Микитенко В. В. // заявник та власник патенту Микитенко Д. О., Микитенко В. В (Україна) – № А 200810896; заявл. 04.09.2008; опубл. 25.08.2009, бюл. № 16.
  Patent 87948 UA, IPC G 01 N 33/53. The method of prognostication of breast cancer sensitivity to hormone medicines and connections of the platinum / Mykytenko D. O., Mykytenko V. V. // Declarant and owner: Mykytenko D. O., Mykytenko V. V. (Ukraine) - N А 200810896, declared on 04.09.2008, publ. on 25.08.2009, Bulletin N16. [in Ukrainian].

 5. Пат. 41048 Україна, МПК А61 В 10/00. G 0 1 N 33/48 Спосіб прогнозування інвазивного та метастатичного потенціалу раку молочної залози / Микитенко Д. О. // заявник та власник патенту Микитенко Д. О. (Україна) – № u 200901030; заявл. 09.02.2009; опубл. 27.04.2009, бюл. № 8, 2009.
  Patent 41048 UA, IPC A61 B 10/00. G 01 N 33/48. The method of prognostication of breast cancer invasive and metastatic potencial / Mykytenko D. O. // Declarant and owner: Mykytenko D. O. (Ukraine) - N u 200901030, declared on 09.02.2009, publ. on 27.04.2009, Bulletin N8, 2009. [in Ukrainian].

 6. А. С. Комп'ютерна програма «Цільове програмне забезпечення: прогнозно-аналітична оцінка коридорів еволюції української економіки та розробка технологій стратегічного управління її розвитком «MainStreaM.Pro v.5.1». А. С. 28674 / А. С. Микитенко Д. О., Микитенко В. В. – заявл. 07.04.2009 року № 29221. - Опубліковано «Офіційний бюлетень авторське право та суміжні права», 2009. - № 18 – 400 с.

 7. А.С. Комп'ютерна програма «Цільове програмне забезпечення: прогнозно-аналітична оцінка інвестиційних можливостей промислового виробництва «MiNerGy v.5.0» . А . С. 28673 / А. С. Барканов В. І., Микитенко В. В., Микитенко Д. О. – заявл. 07.04.2009 року № 29220. - Опубліковано «Офіційний бюлетень авторське право та суміжні права», 2009. - № 18 – 400 с.
 8. A . C . Комп'ютерна програма «Цільове програмне забезпечення «Діагностика очних захворювань різної етіології» » . А. С. 27585 / А. С. Пархоменко О. Г., Микитенко Д. О. – заявл. 17.11.2008 року № 27651. – Опубліковано «Офіційний бюлетень авторське право та суміжні права», 2009. - № 18 – 400 с.

 9. Монографія: Формування фенотипу лікарської резистентності: теорія, методологія та прогноз. А.с. № 26956 Україна / Микитенко Д. О. - Опубліковано "Офіційний бюлетень авторське право та суміжне право" 2008, №15. - 420 с.
  The Formation of the phenotype of drug resistance: theory, methodology and prognisis [Monograth]. Copyright certificate N 26956 UA, Mykytenko D. O. - Publ. Official bulletin of copyrights. 2008 - N 15. - 420 p. [in Ukrainian].

 10. Пат. 36614 Україна, МПК А61 В 10/00. G 0 1 N 33/48 Спосіб прогнозування чутливості раку молочної залози гормональних препаратів та сполук платини / Микитенко Д. О., Микитенко В. В. // заявник та власник патенту Микитенко Д. О., Микитенко В. В (Україна) – № u 200810895; заявл. 04.09.2008; опубл. 27.10.2008, бюл. № 20.
  Patent 36614 UA, IPC A61 B 10/00. G 01 N 33/48. The method of prognostication of breast cancer sensitivity to hormone medicines and connections of the platinum / Mykytenko D. O., Mykytenko V. V. // Declarant and owner: Mykytenko D. O., Mykytenko V. V. (Ukraine) - N u 200810895, declared on 04.09.2008, publ. on 27.10.2008, Bulletin N20. [in Ukrainian].

 11. Науковий твір „Збірка базових аналітичних матеріалів за 2006 – 2007 рр., січень - травень 2008 років до специфічного до метилування РСR -аналізу (протоколи з ілюстраціями та діаграми) по дисертації” А. С. 26283/ А. С. Микитенко Д. О. – заявл. 16.10.2008 року № 272274. – Опубліковано „Офіційний бюлетень авторське право і суміжні права.” 2008. - № 16 – 420 с.
  Scientific Work "Coolection of the base analytical materials for 2006 – 2007, Jan. - May 2008 to the methylation-specific PCR (protocols with illustrations and diagrams) by desssrtation". Copyright certificate N 26283/ Mykytenko D. O. - declared on 16.10.2008 N272274. - Publ. Official bulletin of copyrights. - 2008. - N 16. - 420 p. [in Ukrainian].
 12. Науковий твір „Збірка дисертаційних прогнозно-аналітичних розрахунків критеріальних молекулярно-біологічних характеристик раку молочної залози, діаграми, креслення, графіки до цих розрахунків за липень – грудень 2007 року, січень - квітень 2008 року” А. С. 26282/ А. С. Микитенко Д. О. – заявл. 16.10.2008 року № 272273. – Опубліковано „Офіційний бюлетень авторське право і суміжні права.” 2008. - № 16 – 420 с
  Scientific work "Collection of dissertation prognosis-analytical calculations of criterion molecular-biological charateristics of breast cancer; diagrams, designs, graphs to these calculations for July - Dec. 2007, Jan. - April 2008". Copyright certificate N 26282 / Mykytenko D. O. - Declared on 16.10.2008 N 272273. - Publ. Official bulletin of copyrights. - 2008. - N 16. - 420 p. [in Ukrainian].
 13. Пат. 29862 Україна, МПК А61В 10/00. Спосіб прогнозування перебігу захворювання у хворих на злоякісні неепітеліальні пухлини молочної залози / Чехун В. Ф., Галахін К. О., Смоланка І. І., Лук'янова Н. Ю., Шуліга-Недайхлєбова О. В., Микитенко Д. О.; заявник та власник патенту: ДУ „Національний інститут раку” МОЗ України, ІЕПОР НАН України. - № 200711828; заявл. 26.10.2007; опубл. 25.01.2008, Бюл.№ 2.
  Patent 29862 UA, IPC A61B 10/00. The method of prognostication of cource of disease at patients with nonepithelial breast tumors/ Chekhun V. F., Galakhin K. O., Smolanka I. I., Lukyanova N. Yu., Shuliga-Nedaikhlebova O. V., Mykytenko D. O. Declarant and owner: SE National Cancer Institute of Ministry of public health; IEPOR of NAS of Ukraine. - N 200711828, declared on 26.10.2007., publ. on 25. 01.2008. Bulletin N2 [in Ukrainian].

 14. Mетодика прогнозування критеріальних молекулярно-біологічних характеристик пухлинних клітин на основі випереджиючих показників-індикаторів. А.с. № 24191 Україна / Микитенко Д. О. – Опубліковано „Офіційний бюлетень авторське право і суміжні права.” 2008. № 14 – 420 с.
  The method of prognostication of criterion molecular-biological characteristics of tumor cells based on leading indexes-indecators. Copyright certificate N 24191 UA, Mykytenko D. O. - Publ. Official bulletin of copyrights. 2008 - N 14. - 420 p. [in Ukrainian].

 15. Цільове програмне забезпечення оцінки, прогнозу макроекономічних показників та енергоефективності промислового виробництва – ( M in Ergo v. 4.1 ) А.с. 21784 Україна / Микитенко В. В.; Микитенко Д. О. – заяв. 17.04.07; опубл. „Офіційний бюлетень авторське право і суміжне право.” 2007. – № 13. – с. 3
  Principal software for estimation, prognosis of macroeconomic indexes and energy-efficiency of industrial production (MinErgo v.4.1.). Copyright certificate N 21784 UA/ Mykytenko V. V., Mykytenko D. O. - declared on 14/04/07. Publ. Official bulletin of copyrights. - 2007. - N.13- P.3. [in Ukrainian].
 16. Комп'ютерна програма „Аускультація серця”. А. с. № 8170 Україна / Никула Т. Д., Микитенко Д. О., Пархоменко О. Г. - Опубліковано "Офіційний бюлетень авторське право і суміжні права", 2003.
  Визнана як наукове відкриття Національним медичним університетом ім. О.О.Богомольця (Київ, 2004)
  Computer program 'Heart Auscultation'. Copyright Certificate N 8170 UA / Nykula T. D., Mykytenko D. O., Parkhomenko O. G. Publ Official bulletin of copyrights., 2003.
  The program is acknowledged as the scientific discovery of National Medical Univercity (Kyiv, 2004).

1. Микитенко Д. О. Порівняльна геномна гібридизація: новий стандарт діагностики в репродуктивній медицині / Д. О. Микитенко, В. Д. Зукін // Здоровье женщины. – 2010. – №9 (55). – С. 183-187.

Обновлено 05.03.2015 15:02  

ВНИМАНИЕ! Социальный проект

Допоможіть рятувати життя близнюків фетоскопіями в Україні!
Баннер